Skip to main content

Kristian Elmefall

Senior Managementkonsult

Kristian är en senior managementkonsult med en dubbelexamen i datalogi och MBA. Han har en inriktning mot strategi, verksamhets- och organisationsutveckling. Kristians unika kombination av affärs, organisations och IT kunskap gör att han med stor framgång lett stora projekt med inslag av verksamhet, IT och förändringsledning.


Kristian har vid flera tillfällen lett så kallade ”Light House Projects” som fungerar som ledstjärna för en förändring i en organisation. Sådana projekt ställer höga krav på förståelse för organisationer, förändringsarbete och på den kommunikation som sker från projekten.

Han har också arbetat mycket med interna frågor genom åren, där han varit med att ställt om en organisation från funktionsorienterad till processorienterad, ändrat styrmodell samt haft budget och personalansvar för upp till 24 personer och två regioner.

Kristian har en bred erfarenhet inom många branscher vad gäller verksamhets- och organisations-utveckling, förändringsarbete, visions- och strategiutveckling, analysarbete, IT-strategi, styrmodellsutveckling, projektledning, processkartläggning och processutveckling. Han har stor vana av processledning och av att leda små och stora grupper i deras verksamhetsutvecklingsarbete och att skapa delaktighet och förståelse.

Språk

Svenska – modersmål
Engelska – Flytande i tal och skrift

Kontaktuppgifter

Mobilnummer: 0702-604999
E-postadress: kristian.elmefall@digitalventure.se

Utvalda konsultuppdrag

Linnéuniversitetet – föreläsare

2016 –

Jag är återkommande föreläsare om hur man arbetar med att kontinuerligt utveckla sin affärsmodell på kursen Agile for Business. Kursen riktar sig till produktägare, utvecklingschefer samt chefer på högsta nivån i organisationer som har eller är på väg att göra en transformation till agil produkt. och tjänsteutveckling. Kursens deltagare brukar vara chefer från alla möjliga branscher. På den senaste kursen finns deltagare från företag så som IKEA, Södra Skogsägarna, Cap Gemini och Standard Chartered Bank.

Jag föreläser också om affärsmodeller på en magisterkurs som heter Agil Produktutveckling. Där det först är en teoretisk del och där studenterna sedan driver ett agilt projekt där affärsmodels-modellering och produktutveckling går hand i hand under projektet.

Skogbolag1

2017-2018

Ansvarig för att etablera förvaltningen Digital Arbetsplats och leda förändringsarbetet i organisationen med att använda O365. När projektet att skapa ett nytt intranät och rulla ut O365 misslyckats och stängts utan att slutföras, låg förvaltningsobjektet utan ägare och budget under 6 månader. Kristian tillsattes för att introducera en ny utvecklingspartner och etablera en förvaltning. Efter att ha skapat riktlinjer för hur Bolaget ska använda O365, etablerat ett förvaltningsarbete tillsammans med en utvecklingspartner, tagit fram utbildningspaket och satt igång förändringsarbetet lämnades förvaltningen över till en anställd på IT-avdelningen att driva den vidare.

Tillverkande bolag 1 AB

2016

Ansvarig konsult i uppdraget att kartlägga och dokumentera bolagets affärsmodell samt skapa styrmodell. Ägarna hade tillsatt en ny extern VD som för att förbereda företaget för en expansionsfas ville införa en processorienterad organisation. För att skapa förutsättningar för en processorienterad organisation och skapa förståelse i organisationen för företagets sammansättning, framgångsfaktorer och vision beslutades att dokumentera affärsmodellen på ett överskådligt och lätt tillgängligt sätt, för att i ett senare skede kunna utmana den både genom nya delar och genom digitalisering. Dessutom beslutades att en styrmodell skulle tas fram som kunde användas för att styra processerna. Uppdraget utfördes enligt Kubr’s modell med workshops innehållandes metoder från Metaplan mfl. För att få en mera detaljerad bild gjordes djupintervjuer av nyckelpersoner. Business Model Canvas användes för att dokumentera affärsmodellen och Balanced Scorecard användes för styrmodellen. Arbete mot VD och ledningsgrupp.

Skogsbolag1

2016

Projektledare och beställare av ett projekt för digitalisering av fältarbete hos skogsbolaget. Beställaren som också var projektledaren från företaget gick på föräldraledighet så jag gick in i en interimsroll. Projektet levererade digitalt fältstöd för så väl inspektorer, produktionsledare som entreprenörer samt gav skogsägare utökat stöd till att följa sina affärer och förstå sin skog bättre. Projektet levererade en ny app, nya versioner av två andra appar, en ny version av ett extranät, en ny verson av ett legacysystem samt migrerade 400 000 traktdirektiv till en ny GIS-plattform. Projektet levererades av fem olika leverantörer.

Kungsbacka kommun

2015-2016

Senior managementkonsult vid uppdrag att utföra en behovsstudie för samarbetsplattform, identitetshantering och dokumenthantering i hela organisationen med 7500 anställda. Uppdraget utfördes enligt Kubr’s modell med workshops innehållandes metoder från Metaplan, Open Space mfl. För att få en mera detaljerad bild av behoven gjordes en mängd djupintervjuer. Arbete mot affärsutvecklingschef.

Tillverkande bolag 2 AB

2015

Senior managementkonsult vid uppdrag att genomlysa kundens organisation, informationsstruktur och arbetssätt inför införande av produkt information system. Analysen utgår från ett långsiktigt och framtidssäkrat perspektiv och inbegriper affärsstrategier, teknik, processer, organisations- och verksamhetsutveckling, etc. Analysen ger en genomgång av vad som behöver lösas på kort, medellång och lång sikt för att kunna införa ett PIM-system, mäta lönsamhet samt driva ett effektivt företag. Arbete mot ledningsgruppen.

Tre Stiftelser AB – Äldreboende

2014

Stöd vid upphandling av nytt lönesystem och tidredovisningssystem. Kristians roll i upphandling var att säkra att produkten hade ett arbetssätt och en användarvänlighet som passade kunden, samt att tekniken skulle vara framtidssäkrad. Detta skedde genom att ta fram användarfall och analysera dessa tillsammans med leverantörerna.

Internationell koncern inom mjukvaruprodukt 1

2014

Huvudansvarig senior managementkonsult vid uppdraget. Steg 1: Genomgång av befintlig samt utveckling av ny styrmodell tillsammans med affärsområdeschefer. Steg 2: Implementation av nya arbetssätt och mätetal för att följa den nya styrmodellen, samt att Kristian var projektledarstöd för uppgradering av system för tidsrapportering för att stödja det nya arbetssättet. Arbete mot VD, affärsområdeschefer och ekonomichef.

Internationell koncern inom mjukvaruprodukt 2

2012

Kundansvarig och huvudansvarig av uppdraget. Processöversyn, stöd vid framtagning av ny organisation, samt införande av nya agila arbetssätt för affärsområdet solutions. Arbete mot affärsområdeschef.

Skogsbolag1

2011

Huvudansvarig av uppdraget. Processgenomgång för kartläggning av förändring och krav på nytt systemstöd vid införande av ny affärsmodell. Samt att säkerställa den ekonomiska uppföljningen. Arbete mot ekonomichef samt IT-chef.

Advokatbyrån

2011

Kundansvarig och huvudansvarig av uppdraget. Granskning av leverantör och teknisk lösning vid ett rättsfall. Kristian ledde utredningen av leverantören och dess arbete för bedöma om ett fackmannamässigt arbete utförts. Utredningen mynnade ut i ett expertutlåtande till rätten.

Skogsbolag1

2010-2011

Huvudansvarig av uppdraget. Projektledning av sk. ”Light house projekt” som fungerade som ledstjärna för organisationen i införande av nytt arbetssätt vid framtagning av IT-stöd till organisationen. Framtagning av nya verksamhetsprocesser samt projektledning vid införande av nytt arbetssätt och mjukvaruutveckling. Projektet omfattade 8000 timmar innan det lämnades över för förvaltning. Arbete mot Skogsdirektör och IT-chef.

Skogsbolag1

2010-2014

Kundansvarig och leveransansvarig för Crepidos leverans till koncernens alla bolag. Uppdraget innehöll förvaltning av 7 system och ett antal mindre och större projekt per år.

Veikkaus OY

2009-2010

Huvudansvarig projektledare vid uppsättning av nytt Internet Bingo. Integration med betallösning och finska lotteriinspektionen.  Projektet fick den interna utmärkelsen Presidents Award i en koncern med 6000 anställda.

Ikea ab

2009

Coach vid införande av agila arbetssätt på IKEA IT. Coaching av 5 projektledare i 7 olika projekt.

Ikea ab

2008-2009

Projektledning av sk. ”Light house projekt” som fungerade som ledstjärna för organisationen i det arbetssätt som IT-systemen skulle flyttas över till nya driftshallar. Projektet gällde www.ikea.com och bestod av så väl affärsmässiga som IT delar.
     • Skapande av ”business continuity plan”
     • Införande av nya agila arbetssätt för mjukvaruutveckling
     • Uppdatering av mjukvaruplattform och hårdvaruplattform
     • PCI DSS säkra plattformen
     • Flytt av servrar till nya driftshallar med nya krav på säkerhet och hantering.
Projektet omfattade 23 000 timmar och som mest 25 projektmedlemmar. Arbete mot ledningsgrupp IKEA IT.

Ikea ab

2007-2008

Releasemanager för www.ikea.com. Samordning och kvalitetssäkring av releaser där fyra till fem projekt á 4000 timmar skulle slås ihop och releasas. Arbetet sköttes enligt ITIL-processer. Release-teamet bestod av fem personer allt från CM till performance-testare. Vissa releaser rullades ut och pågick under 1-3 månader.

Urval av utbildning/certifieringar

Ackrediterad innovationsledare

2019

Utveckling av affärsmodeller

2016

Den emotionelle ledaren

2015

Executive MBA

2013-2014

Handelshögskolan i Stockholm Executive format med internationell inriktning och resor till Riga och Hong Kong. Affärs- och företagsstrategi, organisationsteori, bokföring, förändringsledning, hållbart ledarskap och affärsetik etc.

Konfliktlösning

2012

UGL

2011

Key Account Management

2011

Visionary Leadership

2010

Microsoftproject

2010

Projektledning

2009

Att beställa projekt

2008

Praktisk projektledning

2007

Webapplication security for Project Managers and Architects

2005

Kandidatexamen i datalogi

1997-1999

Matematiskt datavetenskapligt program vid Växjö universitet, Fokus på systemutveckling och matematik, utökad med företagsekonomi, extern affärskommunikation, media och kommunikation samt Lean.

Ideellt arbete/förtroendeuppdrag

IBM

Business Coach start-ups på Smart Camp
2014

Nyföretagarcentrum

Affärsutvecklingscoach för start-ups
2014

Bonniers Ledarskapshandböcker

Skribent om agila utvecklingsmetoder.
2008